Rendeletek - Tivadar Község Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Rendeletek

Önkormányzat
Tivadar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Tivadar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Tivadar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
a) építményadót,
b) helyi iparűzési adót,
c) magánszemélyek kommunális adóját,
d) idegenforgalmi adót
d) telekadót
vezet be.
2. § Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) adóalanyként meghatározott személy.
3. § Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. rendelkezései az irányadók. Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról és megszűnéséről az adózás rendjéről szóló 2017. évi XCL. törvényben, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi XCL. törvényben előírtak szerint bevallást kell tenni.
2. Építményadó
4. § Az adó tárgya a Htv. 11. §-ában és 11/A. §-ában foglalt adótárgy.
 
5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
6. § Az adó éves mértéke az 5. § szerinti adóalap után 400 Ft/m2.
7. § (1) A Htv.-ben meghatározottakon túl mentes az építményadó megfizetése alól:
a.)    garázs, gépjárműtároló,
b.)    melléképület,
c.)    pince,
d.)    üvegház
e.)    hűtőház
f.)     présház, rendeltetésétől függetlenül,
g.)    istálló rendeltetésétől függetlenül,
h.)    szállásépület
i.)      kereskedelmi egység, amennyiben az építményben nem idényjellegű vállakozási tevékenységet folytatnak
j.)      lakás.
.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építményadó alóli mentességi okok bármelyikének fennállása esetén az adóalany mentesül a bejelentés tételi kötelezettsége alól a mentességet élvező adótárgyakra vonatkozóan.
3. Telekadó
8.  § Az adó tárgya a Htv. 17. §-ában foglalt adótárgy.
9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
10. § Az adó éves mértéke a 15.§ szerinti adóalap után 200 Ft/m2 minden egész m2 után.
Adómentesség
11. §    Mentes a telekadó fizetési kötelezettség alól:
minden olyan telek, amely lakóház építésére alkalmas, és területe meghaladja a 600 m2, ide nem értve az üdülő építésére alkalmas telkeket.
4. Magánszemélyek kommunális adója
12. § Az adó tárgya a Htv. 11. és 17. §-ában foglalt adótárgy.
13. § Az adó alapja a Htv. 11. és 17. §-ában foglalt adótárgy tulajdonjoga, vagyoni értékű joga vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (a továbbiakban: lakásbérleti jog).
14. § Az adó éves mértéke a Htv. 11. és 17. §-ában foglalt adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 2.000 Ft.
15. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
a) minden nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész
b) az építményhez tartozó teleknek az a része, mely a helyben szokásos mértéket, azaz az 12.000 m2
   nem haladja meg
c) minden beépítetlen belterületi földrészlet, mely a 10.000 m2 nem haladja meg.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetése és a bevallás megtétele alól a
magánszemély adóalany, azon lakással vagy üdülőnek nem minősülő ingatlannal összefüggésben, amely után építményadó- vagy telekadó-kötelezettsége áll fenn, függetlenül attól, hogy ezen adónemek megfizetése alól mentesül-e vagy megilleti-e adókedvezmény.
5. Idegenforgalmi adó
16 §/1/ Az idegenforgalmi adó alapja –a Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.
/2/ Az idegenforgalmi adó mértéke a Htv. 32. §. a) 1. pontja alapján, személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.
6. Helyi iparűzési adó
17. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke a Htv. 39. §-a szerinti adóalap 2,0 százaléka.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett, a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
Mentességek
18. § Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség illetheti meg a vállalkozót, a Htv. 39/D. §-ban foglaltak szerint.
7. Záró rendelkezések
19. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tivadar Község  Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 12/2010. (XII. 16.) Ökt. rendelete, telekadóról szóló 8/1997/XI.27/ ÖKT számú rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2002 (XII.12) Ökt. számú rendelete, a helyi iparűzési adóról szóló  14/2003. (XII. 15.) Ökt. rendelete, az  idegenforgalmi adóról 14/1991. (XII. 23.) Ökt. rendelete.
Tivadar Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017 (VIII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


Tivadar Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. §
 Helyi népszavazást a Tivadar község  választópolgárainak 25 %-a kezdeményezhet.

2. §
(1)    Ez a rendelet 2017. augusztus 15-én lép hatályba.
      Danó Sándor                         Dr. Ugron László
polgármester                                      jegyző

a lakáscélú helyi támogatásokról.
 a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról


Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II. 20.) Ökt.rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról 
Tivadars Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:
           Cím: 4921 Tivadar ,  Petőfi u. 24.
            Tel: (45) 702-261, (20) 325-7537  
            Fax: (45) 702-375
            Email:
           
tivadar@szamospart.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz